Meniu Uždaryti

Apie mus

Vizija
Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis – tai brandi ir dinamiška ugdymo įstaiga, siekianti užtikrinti mikrorajono lietuvių ir lenkų bendruomenės gyventojų vaikams atitinkančią jų amžių, interesus, gebėjimus, mokymosi aplinką, kad vaikai galėtų įgyti ir nuolat plėtoti standartus atitinkančias kompetencijas, galėtų sėkmingai siekti pradinio ugdymo programos išsilavinimo.

Misija
• Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį bei pradinį ugdymą, realizuojant valstybinius standartus atitinkantį ugdymo turinį, laiduojantį lygias galimybes įvairių gebėjimų vaikams įgyti pradinį išsilavinimą;
• Žadinti ir puoselėti kūrybingumą, atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, gebėjimus ir visuminę asmens raidą, sudaryti galimybes imtis iniciatyvos ir atsakomybės;
• Ugdyti dorą Lietuvos pilietį, puoselėjantį savitarpę tautinę pagarbą ir toleranciją.

Filosofija
Žmogui negimstame – juo reikia tapti. Tapti žmogumi tai menas.

Mokyklos prioritetai
1. Ugdymo (-si) kokybės ir mokinių ugdymo (-si) pasiekimų gerinimas.
2. Lyderystė ir pozityvioji komunikacija ugdymo (-si) rezultatams.

Tikslai ir uždaviniai
1. Tikslas – ugdymo (-si) kokybės tobulinimas.
Uždaviniai:
1.1. Aktualizuoti, įprasminti ugdymo programų turinį.
1.2. Ugdymo proceso gerinimas per vertinimo sistemos kaitą.
1.3. Plėtoti mokytojų profesines mokymo kokybės užtikrinimo kompetencijas.
1.4.Orientuojantis į mokinių poreikius, efektyvinti mokymosi pagalbos organizavimą.
2. Tikslas sudaryti sąlygas mokinių asmenybės brandai, saviraiškai ir aktyviam
dalyvavimui mokyklos-darželio gyvenime.
Uždaviniai:
2.1. Gerinant užimtumą po pamokų, plėtoti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
formuoti pozityvias vertybines nuostatas.
3. Tikslas – skatinant bendradarbiavimą ir lyderystę, telkti bendruomenę pokyčiams ir
nuolatiniam mokyklos veiklos tobulinimui.
Uždaviniai:
3.1. Kurti ir palaikyti bendruomenės susitarimais ir įsivertinimo duomenimis grįstą mokyklos
valdymo kultūrą
3.2. Plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir mokyklos socialiniais
partneriais.

Accessibility