Meniu Uždaryti

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Privatumo politika

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

 

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio Duomenų apsaugos pareigūne paskirta psichologė Agnieška Ragucka.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.
 
Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje-darželyje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio duomenų apsaugos pareigūnę – psichologę Agniešką Ragucką, tel. (8 5) 2350221, el. paštu agnieskara@gmail.com, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Vilniaus r.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

 

Accessibility