Meniu Uždaryti

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys švietimą

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Vaiko teisių konvencija

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Valstybės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas

Lietuvos Respublikos sporto įstatymas

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

Geros mokyklos koncepcija

Švietimo aprūpinimo standartai

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Žmogaus saugos bendroji programa

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa

Etninės kultūros bendroji programa

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Bendrųjų programų atnaujinimo gairės

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai

Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas

Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo

 

Daugiau teisės aktų galima rasti Teisės aktų registre www.e-tar.lt   

Accessibility