Meniu Uždaryti

Pasiekimų patikrinimas

Kiekvienais mokslo metais mūsų mokykla dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose“ 2 ir 4 klasių mokiniams.

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Standartizuotų testų nauda:
1. Gaunamas grįžtamasis ryšys, kuris padeda mokiniams įsivertinti ugdymosi pasiekimus ir daromą pažangą , o mokytojams, remiantis gautais rezultatais, tobulinti savo darbą.
2. Išsiaiškinami mokinių bendrieji gebėjimai ir kompetencijos (žinios ir supratimas, žinių taikymas ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai) .
3. Nustatomas mokinio pasiekimų lygis, kuris leidžia toliau stebėti pažangą.
4. Įvertinamas mokinių pasiruošimas aukštesnei ugdymo( si) pakopai .
5. Pateikiama objektyvi informacija tėvams apie jų vaikų pasiekimus.

2019 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

2018 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

Accessibility