Meniu Uždaryti

Teisės aktai

Teisės aktų paieška:

Lietuvos Respublikos teisės aktų paieška

Vilniaus rajono savivaldybės teisės aktų paieška

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktai

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys mokyklos – darželio veiklą:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

Geros mokyklos koncepcija

Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

 

Kiti teisės aktai:

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų, veikiančių Vilniaus rajono teritorijoje, ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Vilniaus rajono savivaldybės skolų išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašas

Mokyklos-darželio tvarkos aprašai:

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

 

 

 

Accessibility