Meniu Uždaryti

Mokinių testavimas

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

Testavimą vykdanti įstaiga

Testavimas vykdomas: Vilniaus r. Skaidiškių mokykloje-darželyje

Už testavimo organizavimą atsakingas asmuo: Rita Matulionienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, tel. +370 6 0041188, el. p. rita.matulioniene@gmail.com

Testavimo tikslas

Kai mokykloje organizuojamas savikontrolės tyrimas:

Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma periodiškai organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus (toliau – savikontrolės tyrimas).

Kai mokykloje organizuojamas testavimas po turėto didelės rizikos sąlyčio, skirto COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti:

Testavimo procesu siekiama spręsti dėl izoliacijos taikymo sąlytį su patvirtintu COVID-19 ligos atveju, turėjusiems asmenims, užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma nustatytu periodiškumu po turėto kontakto organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus (toliau – antigeno testas).

Kai mokykloje organizuojamas rekomenduojamas testavimas, mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo tyrimo rezultato ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama (esant COVID-19 ligos įtarimui):

Testavimo procesu siekiama skubiai identifikuoti potencialius COVID-19 ligos atvejus tarp galimai sąlytį turėjusių asmenų, užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma nustatytu periodiškumu po turėto kontakto su asmeniu, galimai sergančių COVID-19 liga, organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus savikontrolės būdu atliekant antigeno testus.

Testavimo vykdymo teisinis pagrindas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ar jį keičiantis teisės aktas bei šio sprendimo pagrindu priimtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas bei Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės).

Testavimo proceso dalyvio teisės

Kai mokykloje organizuojamas savikontrolės tyrimas:

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą ar mokinys (-ė), jei jis (ji) yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, turi teisę atsisakyti jame dalyvauti, o priėmęs (-usi) sprendimą testuotis ir pradėjęs (-usi) gali bet kada iš jo pasitraukti, parašydamas (-a) laisvos formos prašymą.

Kai mokykloje organizuojamas testavimas po turėto didelės rizikos sąlyčio, skirto COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti:

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą ar mokinys (-ė), jei jis (ji) yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, turi teisę atsisakyti jame dalyvauti. Tokiu atveju taikoma izoliacija vadovaujantis Izoliavimo taisyklių nuostatomis (izoliacija netaikoma pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomiems mokiniams).

Kai mokykloje organizuojamas rekomenduojamas testavimas mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo tyrimo rezultatų ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama  (esant COVID-19 ligos įtarimui):

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą ar mokinys (-ė), jei jis (ji) yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, turi teisę atsisakyti jame dalyvauti.

II SKYRIUS

TESTAVIMO PROCESO SĄLYGOS

Kai mokykloje organizuojamas savikontrolės tyrimas, jei sutinkate dalyvauti testavime, pasirašydami sutinkate, kad Jūs kontaktinio ugdymo proceso būsite testuojamas (-a) dėl COVID-19 ligos nustatymo metu ne dažniau kaip kas 3 dienas ir ne rečiau kaip kas 5 dienas.

Savikontrolės tyrimas bus atliekamas mokykloje, atskirai apie savikontrolės tyrimo atlikimo laiką trumpąja žinute nebūsite informuoti. Ėminius savikontrolės tyrimui savarankiškai imsite pats (pati), prieš tai instruktuotas visuomenės sveikatos specialisto. Savarankiškas ėminių paėmimas vykdomas prižiūrint atsakingam mokyklos darbuotojui. Savikontrolės tyrimo rezultatus vertinsite ir interpretuosite pats (pati) savarankiškai, padedant atsakingam mokyklos darbuotojui, arba tai darys atsakingas mokyklos darbuotojas, jei esate jaunesnis (-ė) nei 16 metų.

Jei savikontrolės tyrimo rezultatas bus teigiamas, būsite informuotas (-a) apie poreikį atlikti patvirtinamąjį tyrimą. Per Sprendimo Nr. V-1336 4.6papunktyje nustatytą laikotarpį galėsite registruotis patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Apie savikontrolės tyrimo ir patvirtinamojo tyrimo rezultatus turėsite pats (pati) pranešti atsakingam mokyklos darbuotojui.

Kai mokykloje organizuojamas testavimas po turėto didelės rizikos sąlyčio, skirto COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti arba testavimas mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo tyrimo rezultatų ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama (esant COVID-19 ligos įtarimui), jei sutinkate dalyvauti testavime, pasirašydami sutinkate, kad Jūs kontaktinio ugdymo proceso būsite testuojamas (-a) dėl COVID-19 ligos nustatymo savikontrolės greitaisiais antigeno testais iškart po teigiamo COVID-19 ligos atvejo arba teigiamo savikontrolės testo nustatymo, vėliau po 48 / 72  val. ir dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo).  Jeigu asmuo yra testuotas 24 val. laikotarpiu, šis testas užskaitomas, kaip pirmas testas algoritme. Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos.

Savikontrolės tyrimas bus atliekamas mokykloje, atskirai apie savikontrolės tyrimo atlikimo laiką trumpąja žinute nebūsite informuoti. Ėminius savikontrolės tyrimui savarankiškai imsite pats (pati), prieš tai instruktuotas visuomenės sveikatos specialisto. Savarankiškas ėminių paėmimas vykdomas prižiūrint atsakingam mokyklos darbuotojui. Savikontrolės tyrimo rezultatus vertinsite ir interpretuosite pats (pati) savarankiškai, padedant atsakingam mokyklos darbuotojui, arba tai darys atsakingas mokyklos darbuotojas, jei esate jaunesnis (-ė) nei 16 metų.

Jei savikontrolės tyrimo rezultatas bus teigiamas, būsite informuotas (-a) apie poreikį atlikti patvirtinamąjį tyrimą. Per Sprendimo Nr. V-1336 4.6 papunktyje nustatytą laikotarpį galėsite registruotis patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Apie savikontrolės tyrimo ir patvirtinamojo tyrimo rezultatus turėsite pats (pati) pranešti atsakingam mokyklos darbuotojui. Gavus teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, nerekomenduojama dalyvauti kontaktiniame ugdyme 7 dienas, išskyrus atvejus, kai yra gaunamas neigiamas patvirtinamojo tyrimo rezultatas.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Mokinio duomenis (jei pasirašomas sutikimas testuotis: vardą, pavardę, parašą, telefono ryšio numerį, tyrimo duomenis (rezultatą, atlikimo datą), asmens iki 16 metų įstatyminis atstovo: vardą, pavardę, parašą); jei pasirašomas nesutikimas testuotis: vardą, pavardę, parašą, priežastį, dėl kurios nesutinkate testuotis, asmens iki 16 metų atstovo: vardą, pavardę, parašą), siekdamas užtikrinti sveikas ir saugias kontaktinio ugdymo sąlygas ir atlikti tam būtiną testavimą, tvarkys šis duomenų valdytojas: Vilniaus r. Skaidiškių mokykla – darželis, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Vilniaus r., juridinio asmens kodas – 191325937, tel. (8 5) 2350221, el. p. skaidiskes@gmail.com

Mokyklos duomenų apsaugos pareigūnas: Agnieška Ragucka, psichologė, tel. (8 5) 2350221, el. p. agnieskara@gmail.com

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktais, taip pat 9 straipsnio 2 dalies a punktu, t. y. Jums sutikus, ir bus saugomi Mokykloje ne ilgiau negu 14 kalendorinių dienų po einamųjų mokslo metų pabaigos.

Jūsų duomenys testavimo organizavimo ir vykdymo tikslais bus pateikti šiems duomenų gavėjams, kurie asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi BDAR 6 str. 1 d. c punktu ir 9 str. 2 d. h ir i punktais:

 koordinuojant testavimo atlikimą ugdymo įstaigoje – savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

Testavimo metu gauta sveikatos informacija, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, yra konfidenciali ir teikiama pirmiau nurodytiems duomenų gavėjams, laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais. Trečiosioms šalims šio sutikimo / nesutikimo pagrindu tvarkomi Jūsų asmens duomenys nebus perduodami.

Atliekant testavimą gauta sveikatos informacija nelaikoma konfidencialia ir gali būti paskelbta be Jūsų sutikimo, jeigu ją paskelbus nebus galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės.

Jūs turite BDAR nurodytas teises:

  teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su duomenų valdytojo ir duomenų gavėjų turimais Jūsų duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti;

  teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

  teisę į duomenų perkeliamumą;

  teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis pirmiau nurodytais tikslais (šio sutikimo atšaukimas nereiškia, kad asmens duomenys iki Jūsų sutikimo atšaukimo buvo tvarkomi neteisėtai).

Sutikimas / nesutikimas dėl dalyvavimo mokyklos-darželio vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti

 

Accessibility