Meniu Uždaryti

Pagalba mokiniui

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

RITA MATULIONIENĖ

Kabineto Nr. 130 kab.

Darbo laikas:
Pirmadienis 8.00 – 12.00 val.

Antradienis 8.00 – 12.00 val.

Trečiadienis 8.00 – 12.00 val.

Ketvirtadienis 8.00 – 12.00 val.

Penktadienis 8.00 – 12.00 val.

 

Socialinė pedagogė

KRISTINA KREPŠTUL

Kabineto Nr. 127 kab.

Darbo laikas: pirmadienis 8.00 – 16.00 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

 

 • Dirba su vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius. Tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su grupių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.
 • Kartu su įstaigos darbuotojais, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasių vadovas neturi tam galimybių.
 • Vykdo patyčių, smurto, žalingų įpročių prevenciją mokykloje.
 • Mokykloje organizuoja prevencinius renginius, akcijas, projektus.
 • Kuruoja mokinių iš socialiai remtinų šeimų nemokamą maitinimą mokykloje.

Psichologė

AGNIEŠKA RAGUCKA

Kabineto Nr. 127 kab.

Darbo laikas: penktadienis 8.00 – 16.00 val. 

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

 

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius.
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 • Atlieka aktualius mokykloje-darželyje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos-darželio bendruomenės poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, auklėtojais,  logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniais/vaikais dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų bei uždavinių pasiekimo būdus.
Accessibility