Meniu Uždaryti

Mokyklos-darželio tvarkos bei taisyklės

Atsisiųsti

Dokumento pavadinimas

Paskutinis atnaujinimas

2018-08-31

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio pedagogų etikos kodeksas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio žmonių evakavimo planas

2019-12-31

2021-08-31

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

2017-08-31

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo Vilniaus r. Skaidiškių mokykloje-darželyje tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio renginių organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės organizavimo tvarkos aprašas

2020-03-23

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio saugaus elgesio internete taisyklės

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio naudojimosi kompiuteriais taisyklės

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio mokytojų metodinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas (pridedama, jei yra)

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio vidaus kontrolės politika

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio pirmosios pagalbos teikimo mokykloje-darželyje tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio Mokinių pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas

Accessibility